Privacyverklaring

De directie van Holland Zorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een privacyreglement opgesteld waarin de regels voor registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan zijn opgenomen.
Wanneer u zorg van de Holland Zorggroep ontvangt, vragen we u naar uw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is:
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Doel

Het doel van de registratie is:
Het systematisch kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de verantwoorde cliëntenzorg.
De reeds verleende zorg te kunnen verantwoorden en te kunnen reconstrueren.
Het genereren van informatie ter bewaking, toetsing en verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door Holland Zorggroep.

Personen over wie wordt geregistreerd
Client: Als u van de Holland Zorggroep zorg ontvangt vragen bij u om uw persoonsgegevens. Sommige persoonsgegevens worden door derden bij ons aangeleverd, bijvoorbeeld bij een overdracht naar een andere zorgaanbieder. Deze persoonsgegevens betreffen naast uw naam, adres, etc. ook identificatiegegevens, gegevens over uw gezondheid, gezinssamenstelling, leef(stijl)gewoonten, opleiding en vorming, beroep, vrijetijdsbestedeling en interesses. We verzamelen alléén die gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op uw zorgvraag en zorgverlening.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u óf uw vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is.

(Wettelijke) vertegenwoordiger: In bepaalde gevallen wordt de cliënt vertegenwoordigd door iemand anders. In dat geval hebben we uw gegevens nodig om te bepalen of u inderdaad de wettelijk vertegenwoordiger bent en we namens u zorg voor de cliënt kunnen verlenen.

Contactpersonen: Om de zorgverlening goed, veilig en verantwoord te laten verlopen is het belangrijk dat wij contactgegevens hebben van de contactpersonen van de cliënt. Deze kunnen we bijvoorbeeld gebruiken voor overleg of in geval van een calamiteit. Wanneer u contactpersoon bent, dan leggen wij alleen uw bereikbaarheidsgegevens en uw relatie tot de cliënt vast en gebruiken we deze alleen wanneer wij de cliënt/ vertegenwoordiger.

Sollicitanten: Wanneer u solliciteert op een vacature van de Holland Zorggroep verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming, werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens worden met uw toestemming verzameld en verwerkt. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekt zullen wij de gegevensverwerking staken. Dit kan gevolgen hebben voor uw sollicitatie.

Website bezoekers: Op onze website kunnen bezoekers op verschillende manieren met ons in contact komen. Dit kunnen zij doen door middel van diverse contactformulieren. Op deze formulieren vullen websitebezoekers hun naam, telefoonnummer, e-mailadres en relatie in. Het contactformulier wordt naar betreffende locatiemanager gestuurd. Zij neemt contact op. Wanneer dit gelukt is zullen de gegevens uit het contactformulier worden verwijderd.

Holland Zorggroep bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn noodzakelijk is. Echter in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving vereist is dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal Holland Zorggroep deze gegevens gedurende deze termijn bewaren.

Bewaren en verwijderen/ vernietigen van gegevens 

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde zorgverlening. 

Medische gegevens: gedurende vijftien jaar na einde zorgverlening. 

Financiële gegevens m.b.t. declaraties van zorg: gedurende zeven jaar na einde zorgverlening. 

Vertegenwoordigers 

Contactgegevens: Gedurende één jaar na einde vertegenwoordiging. 

Contactpersonen 

Contactgegevens: maximaal één jaar na einde zorgverlening. 

Sollicitanten

Contactgegevens: maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname). 

Sollicitatie (CV en motivatiebrief): maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname). 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Holland Zorggroep schakelt bij de uitvoering van de zorg derden in. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de Holland Zorggroep derden inschakelt voor de verwerking van gegevens in het Elektronisch Client Dossier (ECD). 

In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van de Holland Zorggroep door de leverancier verwerkt. De leverancier is dan een ‘verwerker’. De Holland Zorggroep heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een ‘verwerkersovereenkomst’. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de Holland Zorggroep persoonsgegevens “deelt”, bijvoorbeeld bij een samenwerking binnen de zorg. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met huisartsen, apotheken, ziekenhuizen of de thuiszorg. Hiervoor geldt dat deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens.

Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven en/of worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. Bijvoorbeeld indien de IGJ in het kader van het toezicht op de zorg deze gegevens opvraagt. Holland Zorggroep geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van de Holland Zorggroep en andere zorgverleners die door de Holland Zorggroep zijn ingehuurd hebben geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die de Holland Zorggroep verwerkt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden. 

Rechten

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via email zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw persoonsgegevens.

U heeft verder de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

  Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens

  Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens

  Recht om vergeten te worden. Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens. 

  Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen bij de locatiemanager via de mail of schriftelijk. 

Holland Zorggroep

Bosrand 1

6741DL Lunteren

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de Holland Zorggroep, M. Kroesen via mkroesen@hollandzorggroep.nl of schriftelijk via bovenstaand adres. 

Wanneer u een klacht in wilt dienen over de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens door de Holland Zorggroep dan kunt deze klacht indienen bij: 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toestemmingsformulier 

De Holland Zorggroep zal cliënten en medewerkers expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken middels een toestemmingsformulier. U kunt uw afgegeven toestemming te alle tijden intrekken. 

Datalek

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of zonder dat dit wettelijk is toegestaan.

Zie beleid: Melding datalek en formulier Melding datalek 

Wij bellen u graag terug

Als u gebeld wilt worden, vul dan het contactformulier in. U kunt ook direct contact opnemen. Klikt u dan op de blauwe contactbutton.

  • Holland Zorggroep
  • Bosrand 1
  • 6741 DL, LUNTEREN

    Contactformulier

    * verplichte velden