REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en
de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende overeengekomen en akkoord bevonden
middels digitale autorisatie.
1. De Geschillencommissie Zorg Algemeen (hierna te noemen de Commissie) behandelt
overeenkomstig het voor haar geschreven reglement alle door cli nten aan haar voorgelegde
geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met de zorgaanbieder,
tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht.
Toelichting ad 1:
De (proces)regels die de Commissie bij de geschillenbehandeling hanteert, zijn vastgelegd in
een reglement. In dit reglement is vastgelegd hoe de behandeling van het geschil bij de
Commissie in zijn werk gaat, hoe de Commissie is samengesteld, welke termijnen in acht
genomen moeten worden, etc. Een exemplaar van het reglement wordt u op verzoek
toegezonden. U kunt de tekst ook inzien op de website van De Stichting .
2. De zorgaanbieder is jegens de cli nt, die een geschil bij de Commissie aanhangig maakt,
gebonden om mee te werken aan de behandeling van het geschil door de Commissie
overeenkomstig het voor haar geschreven reglement en onder de voorwaarden zoals vastgesteld
in deze registratieovereenkomst. De Stichting kan het in artikel 1 bedoelde reglement wijzigen.
Het gewijzigde reglement wordt op de website van de Stichting gepubliceerd
3. De zorgaanbieder informeert de cli nt dat hij voor geschilbeslechting is aangesloten bij de
Commissie. Deze informatie dient op duidelijke, begrijpelijke en een eenvoudige wijze
toegankelijk te zijn op de website (NB: u kunt daarvoor tevens een doorlink opnemen naar de
website van de Stichting) en in de algemene voorwaarden, indien en voor zover de
zorgaanbieder daarover beschikt respectievelijk deze hanteert. Daarbij wordt ter informatie van
de cli nt ook de website van de Commissie vermeld..
4. De zorgaanbieder bindt zich aan het volgende geschillenartikel en zal deze opnemen in zijn
algemene voorwaarden, indien en voor zover de zorgaanbieder daarover beschikt respectievelijk
deze hanteert:
4.1. Geschillen tussen cli nt en zorgaanbieder over (de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot) door de zorgaanbieder te leveren of geleverde diensten en
zaken, kunnen zowel door de cli nt als door de zorgaanbieder aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie Zorg Algemeen, (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
4.2. Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien de cli nt zijn
klacht eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend.
4.3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum
waarop de cli nt de klacht bij de zorgaanbieder indiende, schriftelijk of in een andere door de
Commissie te bepalen vorm bij de Commissie aanhangig worden gemaakt.
4.4. Wanneer de cli nt een geschil aanhangig maakt bij de Commissie, is de zorgaanbieder aan
deze keuze gebonden. Indien de zorgaanbieder een geschil aanhangig wil maken, moet hij de
cli nt schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of
hij daarmee akkoord gaat. De zorgaanbieder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter
aanhangig te maken.
4.5. De Commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de Commissie wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de Commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling
van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Commissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.
5. De zorgaanbieder zal de uitspraken van de Commissie als bindend aanvaarden en zal de
uitspraak conform de beslissing van de Commissie uitvoeren.
6. De zorgaanbieder zal op eerste verzoek het jaarlijkse bedrag voor registratie bij de Stichting
voldoen. Dit bedrag wordt door de Stichting per kalenderjaar vastgesteld.
7. De zorgaanbieder verplicht zich de kosten van de door de Commissie behandelde klachten en
geschillen voor zijn rekening te nemen. Hiervoor wordt door de Stichting per kalenderjaar een
tarief vastgesteld. Daartoe worden thans twee fasen van de behandeling onderscheiden, te
weten:
7.1. het moment van vragen verweer,
7.2. de zitting, waarop het geschil is behandeld.
De zorgaanbieder zal op eerste verzoek van de Stichting het verschuldigde bedrag aan
behandelingskosten per aanhangig gemaakt geschil voldoen. Dit systeem van het in rekening
brengen van behandelingskosten kan door de Stichting worden gewijzigd.
In de behandelingskosten zijn niet begrepen de kosten van een eventueel noodzakelijk
deskundigenonderzoek. Deze kosten dienen eveneens op eerste verzoek van de Stichting al dan
niet bij bevoorschotting, naar keuze van de Stichting, door de zorgaanbieder te worden voldaan.
8. De zorgaanbieder zal de (buiten)gerechtelijke kosten, met uitsluiting van de wettelijke regels
betreffende proceskosten, verbonden aan de handhaving van de uit deze verklaring
voortvloeiende verplichtingen verschuldigd zijn, na daartoe door of namens de Stichting
uitdrukkelijk te zijn aangemaand.
Toelichting ad 8:
Mocht u zich niet aan de uit deze verklaring voortvloeiende verplichtingen houden of u
anderszins niet aan de “spelregels” houden, dan komen de daarmee voor ons gepaard
gaande kosten – van bijvoorbeeld inschakeling van een advocaat of het voeren van een
gerechtelijke procedure – om de daaruit voortvloeiende problemen op te lossen voor uw
rekening. Overigens zullen wij u eerst een waarschuwing c.q. aanmaning sturen alvorens
ons hierop te beroepen.
9. De zorgaanbieder dient op eerste verzoek van de Stichting per te behandelen geschil een
garantie te verstrekken dat kan dienen als zekerheid voor de nakoming van de uitspra(a)k(en)
van de Commissie. De zorgaanbieder kan daarin voorzien door een verklaring van zijn
verzekeraar te overleggen waaruit blijkt dat de verzekeraar voor de nakoming van de uitspraken
van de commissie een gegarandeerde dekking biedt. Of de zorgaanbieder betaalt een bedrag ter
hoogte van de financi le claim van cli nt tot een maximumbedrag van € 4.000,– aan de
Stichting. Uit dat bedrag zal de Stichting de cli nt betalen, indien de zorgaanbieder de uitspraak
van de commissie niet nakomt. Is de financi le claim van de cli nt hoger dan € 4.000,–, dan
dient de zorgaanbieder naast het bedrag van € 4,000,– een aanvullend bedrag van € 1.000,– te
betalen. Wanneer de zorgaanbieder de uitspraak van de commissie niet nakomt, zal de cli nt
voor het bedrag boven de € 4.000,– worden aangeboden dat de Stichting de kosten van een
gerechtelijke incassoprocedure voor haar rekening zal nemen. Het bedrag van € 1.000,– is ter
dekking van deze incassokosten.
10. De contactgegevens van de zorgaanbieder zullen worden opgenomen in het digitale
bedrijvenregister van de Stichting.
Toelichting ad 10:
Op de publieke website van de Stichting wordt (voor cli nten) alleen zichtbaar gemaakt dat u bent
aangesloten bij de Commissie. Daarbij wordt het publiek bekende post- en bezoekadres van uw bedrijf
vermeld. Andere contactgegevens zijn op de publieke website niet zichtbaar en dienen alleen voor
intern gebruik van de Stichting. Wijziging van aan ons opgegeven contact gegevens dient u aan ons
kenbaar te maken om te waarborgen dat deze actueel zijn.
11. Zowel de zorgaanbieder als de Stichting kan met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf
maanden per brief met ingang van ieder kalenderjaar deze registratieovereenkomst be indigen.
Opzegging van de registratieovereenkomst dient te geschieden ten minste drie maanden voor het
begin van het nieuwe kalenderjaar (dus uiterlijk per 1 oktober) per aangetekende brief
Toelichting ad 11:
De verplichting om klachten door de Commissie te laten behandelen, gaat u aan voor de
duur van het lopende kalenderjaar (dus eindigend op 31 december). De verplichting wordt
automatisch verlengd met de duur van een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), tenzij
u de registratie bij de Stichting tijdig opzegt.
Na verloop van de opzegtermijn eindigt de registratieovereenkomst (dus uiterlijk per 1
januari). Na be indiging van uw registratieovereenkomst zullen geen nieuwe geschillen meer
in behandeling worden genomen.
De voor be indiging van de registratieovereenkomst ingediende geschillen worden op de
gebruikelijke wijze afgewikkeld. Na be indiging van de registratieovereenkomst mag u op
geen enkele wijze meer naar de Commissie verwijzen, niet in uw voorwaarden, niet op uw
website en ook niet anderszins.
12. In afwijking van het voorgaande is de Stichting gerechtigd om met onmiddellijke ingang per brief
met bericht van ontvangst op te zeggen, indien de zorgaanbieder in gebreke blijft om tijdig en/of
naar behoren de verplichtingen die voortvloeien uit deze registratieverklaring na te komen.
Na opzegging door de Stichting zullen geen nieuwe geschillen meer in behandeling worden
genomen. De Stichting behoudt echter het recht om voortgang te geven aan de behandeling van
reeds ingediende klachten.
13. De aansluiting bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen kan door de Stichting worden
be indigd indien er een sectorale geschillencommissie wordt ingesteld voor de sector van het
bedrijfsleven waarvan de zorgaanbieder deel uitmaakt.
Toelichting ad 13
Het is namelijk gebruikelijk dat met een brancheorganisatie in een bepaalde sector van het
bedrijfsleven een op maat ingerichte geschillencommissie wordt ingesteld.
14. De registratieovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Geschillencommissie Zorg
Algemeen stopt. De voor be indiging van de registratieovereenkomst ingediende geschillen
worden op de gebruikelijke wijze afgewikkeld.
Onderstaande is alleen van toepassing indien u tijdens het registratieproces heeft aangegeven dat u
zich aan wilt sluiten bij het Klachtenloket Zorg.

 

REGISTRATIEVERKLARING KLACHTENLOKET ZORG

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de
zorgaanbieder zijn het volgende overeengekomen. De zorgaanbieder is hiermee akkoord gegaan door
middel van digitale autorisatie.
1) De zorgaanbieder sluit zich voor de behandeling van klachten ingevolge de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) aan bij het Klachtenloket Zorg.
2) Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris in de zin van de
Wkkgz. De taak van het Klachtenloket Zorg is:
– het op verzoek van de cli nt van de zorgaanbieder gratis advies geven over het indienen van een
klacht;
– het bijstaan van de cli nt van de zorgaanbieder bij het indienen van de klacht;
– het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen.
3) a) De zorgaanbieder informeert de cli nt op een duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige manier dat
hij voor de klachtafhandeling is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg en dat de cli nt daarvan
gratis gebruik kan maken. De cli nt wordt daarbij gewezen op de website van het Klachtenloket
Zorg als mogelijkheid om de klacht op te lossen (www.klachtenloket-zorg.nl). Kan er geen
oplossing worden bereikt, dan wijst de zorgaanbieder de cli nt op de mogelijkheid het geschil voor
te leggen aan de geschillencommissie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten.
b) De zorgaanbieder laat de cli nt ook weten hoe hij zelf voor afhandeling van bij hem ingediende
klachten zorgdraagt.
4) De contactgegevens van de zorgaanbieder (kunnen) worden opgenomen op de website van het
Klachtenloket Zorg.
Toelichting 4:
Wanneer uw contactgegevens op de publieke website van de Stichting worden opgenomen , is alleen te
zien dat u bent aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Daarbij wordt eventueel het publiek bekende
post- en bezoekadres van uw bedrijf vermeld. Andere contactgegevens zijn op de publieke website niet
te zien en zijn alleen voor intern gebruik van de Stichting. Wijziging van aan ons opgegeven
contactgegevens moet u aan ons doorgeven, zodat we zeker weten dat deze actueel zijn.
5) Voor de aansluiting bij het Klachtenloket Zorg hoeft de zorgaanbieder niets te betalen. De
Stichting behoudt zich het recht voor om voor de aansluiting bij het Klachtenloket Zorg een
jaarlijkse aansluitbijdrage te vragen. De Stichting informeert de zorgaanbieder daarover uiterlijk
drie maanden van tevoren. De zorgaanbieder heeft dan het recht om de aansluiting bij het
Klachtenloket Zorg te be indigen met ingang van de datum waarop de aansluitbijdrage
verschuldigd is. De Stichting moet de opzegging van de aansluiting bij het Klachtenloket Zorg
uiterlijk de dag v  r de datum waarop de aansluitbijdrage verschuldigd is ontvangen hebben. Dit
moet de zorgaanbieder via een aangetekende brief doen. Wanneer de Stichting geen opzegging
heeft ontvangen, zal de zorgaanbieder op eerste verzoek het (het verschuldigde) jaarlijkse bedrag
voor registratie bij het Klachtenloket Zorg voldoen. Dit bedrag stelt de Stichting per kalenderjaar
vast.
6) Voor de behandeling van de klacht door het Klachtenloket Zorg is de zorgaanbieder geen kosten
verschuldigd. De Stichting behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst te wijzigen en
hiervoor per klacht kosten in rekening te brengen. De Stichting informeert de zorgaanbieder
uiterlijk drie maanden voorafgaand aan deze wijziging over het dan geldende tarief per klacht. De
zorgaanbieder heeft dan het recht om de aansluiting bij het Klachtenloket Zorg te be indigen met
ingang van de datum waarop het tarief verschuldigd is. De Stichting moet de opzegging van de
aansluiting bij het Klachtenloket Zorg uiterlijk de dag v  r de datum waarop de
behandelingskosten verschuldigd zin ontvangen hebben. Dit moet de zorgaanbieder via een
aangetekende brief doen. Wanneer de Stichting geen opzegging heeft ontvangen, zal de
zorgaanbieder op eerste verzoek de (dan verschuldigde) behandelingskosten voldoen. Dit bedrag
stelt de Stichting per kalenderjaar vast.
7) Behoudens de opzegging conform artikel 5, kunnen zowel de zorgaanbieder als- de Stichting deze
registratieovereenkomst met ingang van ieder kalenderjaar be indigen met inachtneming van .
een opzegtermijn van twaalf maanden. Het opzeggen van de registratieovereenkomst moet
minimaal drie maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar (dus uiterlijk per 1
oktober)gedaan zijn. Dit moet per aangetekende brief.
Toelichting ad 7
De verplichting om klachten door het Klachtenloket Zorg te laten behandelen, gaat u aan
voor de duur van het lopende kalenderjaar (dus eindigend op 31 december). De verplichting
wordt automatisch verlengd met de duur van een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december),
tenzij u de registratie bij het Klachtenloket Zorg op tijd opzegt.
Na verloop van de opzegtermijn eindigt de aansluiting bij het Klachtenloket Zorg (dus
uiterlijk per 1 januari). Na het be indigen van uw aansluiting bij het Klachtenloket Zorg
Klachtenloket Zorg nemen wij geen nieuwe klachten meer in behandeling .
Klachten die voor het be indigen van de aansluiting bij het Klachtenloket Zorg zijn ingediend
behandelen we op de gebruikelijke manier. Na het be indigen van de aansluiting mag u op
geen enkele manier meer naar het Klachtenloket Zorg verwijzen.
8) Aansluiting bij het Klachtenloket Zorg kan alleen als u ook aangesloten bent bij de
Geschillencommissie Zorg Algemeen. De aansluiting bij het Klachtenloket Zorg eindigt wanneer de
zorgaanbieder niet meer aangesloten is bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.
9) Als de zorgaanbieder in gebreke blijft om tijdig en/of naar behoren de verplichtingen uit deze
registratieverklaring na te komen dan heeft de Stichting het recht om de aansluiting bij het
Klachtenloket Zorg met onmiddellijke ingang per aangetekende brief op te zeggen. Na opzegging
door de Stichting neemt het Klachtenloket Zorg geen nieuwe klachten meer in behandeling. De
Stichting behoudt echter het recht om voortgang te geven aan de behandeling van al ingediende
klachten.

Wij bellen u graag terug

Als u gebeld wilt worden, vul dan het contactformulier in. U kunt ook direct contact opnemen. Klikt u dan op de blauwe contactbutton.

  • Holland Zorggroep
  • Bosrand 1
  • 6741 DL, LUNTEREN

    Contactformulier

    * verplichte velden